Tuesday, October 6, 2009

Na Iranun Parlu Yan Den Pagubaan Su Pamimikiran Yan

Giayah ah bangsa ah Gepun agu Korea saritaan aken, sikiran nyanamar ghagalebek satela su enged iran su kadtaru ah run, na miatabog nyamber ah perang. Sikiran daah den ghaumbal yan melainkan pagidsaan iran su ginawa iran sama ada ghababayaan atau dih, na sikiran parlu pakapiaan insendig iran saporuh su bangsa agu enged iran supaya maumbal pangingilaian ah bangsa ah salakau. Na imantu pun tanu pagilaian mapia atantu ah kiabolosan sa bangsa agu enged iran.


Na pebpatuan tanu su bangsa tanu’a Iranun, sekitanu mambager tanu sa pegangan ah ugama antuna dih run makapepeleng, na sekitanu amboh parlu manamar ghagalebek, na pananalamaten tanu den su kapiaan ah bangsa, dapai tanu dih pakakuah sa patabang ah karajaan, kainu boh su bangsa ah Tinah, ghamaju amboh. Ugaig na mautuh den su sarita aken.

Sekadar percubaan menulis dalam Basa Iranun...........

2 comments:

KUDA BERHIAS said...

Salam Ziarah,
Tahniah atas usaha ini. Semoga ada blogger lain dar suku kaum bangsa lain seperti Bajau dan suku-suku lain dalam rumpun USBO akan mengikuti jejak langkah ini bagi memberi suntikan dan inspirasi kepada generasi muda kita mencintai bahasa ibunda mereka.

BATU GADUNG said...

Salam...
Terima kasih Kuda Berhias...bahasa adalah jiwa bangsa, bersama kita mengembeleng usaha memartabat bahasa ibunda...wassalam