Tuesday, March 17, 2009

KERTAS KERJA RANCANGAN PERNIAGAAN


1) Ringkasan Ekesekutif


2) Pengenalan

Ringkasan Mengenai :Jenis Perniagaan diceburi

Nama dan lokasi / alamat perniagaan

Tarikh perniagaan akan beroperasi

Tren pasaran yang menjustifikasikan projek ini


3) Tujuan Rancangan Perniagaan

Samada untuk permohonan pinjaman, rancangan projek baru,garispanduan menguruskan projek


4) Latarbelakang perniagaan

Alamat, Bentuk Perniagaan, Tarikh & Nombor Pendaftaran Perniagaan, Modal Permulaan, Maklumat Bank


5) Latarbelakang Pengusaha/Rakan Kongsi/ Pemegang Saham

Nama Penuh, No K/P , Umur, Jantina, Alamat Tetap, No. telefon, Taraf Perkahwinan, kelulusan Akademik , Kursus Yang Pernah Dihadiri, kemahiran, Pengalaman, Pekerjaan sekarang, Perniagaan Yang pernah Diceburi .


6) Rancangan Pentadbiran

Alamat Penuh Perniagaan & Pelan Lokasi

Carta Organisasi

Senarai Jawatan dan Bilangan Pekerja

Spesifikasi Tugas

Gaji /Imbuhan balas Jasa

Keperluan Pejabat

Perbelanjaan Pejabat / Pentadbiran


7) Rancangan Pemasaran

Barangan / Perkhidmatan Ditawarkan, Sasaran Pasaran

Saiz Pasaran, Pesaing Utama

Kekuatan & Kelemahan Persaingan

Syer Pasaran, Ramalan Jualan

Strategi pasaran ( strategi produk, strategi promosi, strategi harga, strategi edaran

Belanja Pemasaran


8) Rancangan Operasi

Carta Aliran Proses / Sistem penternakan

Unit pengeluaran / jam operasi ,Keperluan Bahan

Tenaga Kerja

Mesin & Peralatan

Susunatur Ruang Operasi

Overhead Operasi

Perbelanjaan Operasi


9) Rancangan Kewangan

Kos Pelaksanaan Projek (Modal) dan sumber pembiayaan

Unjuran Aliran Fizikal ternakan

Unjuran Aliran Tunai

Unjuran Penyata Pendapatan

Analisis Kewangan


10) Dokumen Sokongan

Surat sebutharga, salinan geran tanah, sokongan pihaktertentu, sijil pendaftaran syarikat, surat dapat tender,salinan permit lesen, surat kepujian, bukti modal sendiri, salinan cagaran, sijil kursus.


11) Penutup

No comments: